Viime läbi ehitustehnilise ekspertiisi (Ehitise audit) järgnevatel juhtudel 

(vastavalt MKM määrusega 12.10.2020.a. nr. 61 „Ehitise auditi tegemise kord“):

 • Enne hoone rekonstrueerimist, kapitaalremonti või enne ostu-müügi tehingut.
 • Objekti tehnilise seisukorra määramiseks enne ekspluatatsiooni üleandmist.
 • Eesmärgiga selgitada välja avariide põhjused ning määrata kinnisvaraobjektile veeuputusega, tulekahjuga vm. põhjustatud kahju suurus.
 • Lahkarvamuste korral, mis on seotud teostatavate ehitus- või remonditööde mahtudega ja maksumusega tellija ja töövõtja vahel, .
 • Konstruktsioonides, kommunikatsioonides defektide ja ehituspraagi tuvastamise eesmärgil.
 • Hoone ruumides ja konstruktsioonides hallituse ja majavammi tekkimise põhjuste väljaselgitamiseks.
 • Küttesüsteemis, konditsioneerimise- või ventilatsioonisüsteemide töös puuduste tuvastamiseks.
 • Eesmärgiga määrata ehituse (remondi) reaalsed töömahud ja koostada nendele töödele sõltumatu objektiivne eelarve.

Ehitustehniline ekspertiis on vajalik:

1. Hoone tehnilise seisundi hindamiseks, hoone omaduste kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks määramiseks ning ehitusobjektide hetkeseisundi hindamiseks. Lisaks aitab hoonete tehniline jälgimine tundma õppida hoone konstruktsioonides ja vundamendis toimuvaid protsesse, selgitada välja hoonete konstruktsioonimaterjalide tegelikke kasutusomadusi ning analüüsida nende vastavust tehnilistele nõuetele.

2. Kui hoone on ehitatud ilma teostusdokumentatsioonita või dokumentatsioon puudub mõnel muul põhjusel, siis kasutusluba saamiseks tuleb läbi viia objekti täielik tehniline ekspertiis. Ekspertiisiga saab kindaks määrata, kui täpselt vastab ehitatud hoone projektile, ehitus- ja tuleohutusnormidele ning kui turvaliseks see jääb ekspluatatsiooni käigus.

3. Kindlustatud vara kahjustamise korral ja kui kindlustusseltsiga või kahjustuste tekitajaga tekivad vaidlused kindlustushüvitise suuruse üle, on konflikti lahendamise kõige tõhusamaks viisiks sõltumatu hinnang.

4. Töövõtja ja tellija vaheliste lahkarvamuste ja naabritevaheliste konfliktide lahendamiseks kohtuasjades ning kindlustuslepingute sõlmimisel. Ehitusekspert selgitab välja teostatud mõõtmiste, uuringute, ehitusmaterjalide tulemused; visuaalse ekspertiisi ja spetsiaalsete insenerarvutuste abil tööde tehnoloogilised rikkumised, kehtivate normatiivdokumentide nõuete mittejärgimise ja projektdokumentidele mittevastavuse. Kõik eespool nimetatud töid kajastatakse ekspertarvamuses.

5. Omandatava kinnisvara tehnilise seisukorra hindamiseks.

6. Hoone konstruktsioonides, seinte-, lae- ja põrandapindadel hallitusest ja majavammist põhjustatud kahjustuste väljaselgitamiseks. Kontrolltulemuste alusel koostatakse tehniline aruanne, mis sisaldab ka nõuandeid kahjustuste ja põhjuste likvideerimiseks.

7. Küttesüsteemi, konditsioneerimise- või ventilatsioonisüsteemide töös esinevate probleemide puhul teostab insener süsteemi ja seadmete ülevaatuse, ning annab vajalikke nõuandeid, mis aitavad süsteemide tööd korrastada.

8. Eelarvete analüüsiks, mis hõlmab:

 • Kõigi eelarves sisalduvate tööde vajalikkuse kontrolli.
 • Eelarves ettenähtud ehitusmaterjalide kasutamise vajaduse kontrolli.
 • Eelarves ettenähtud materjalikoguste ja eelarves märgitud töömahtude kontrolli.